Jesteś tutaj:   StrukturaKatedryprofesor
Drukuj

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ur. 23.03.1969 w Szerzynach. W 1995 r. po studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej z rąk Bpa Józefa  Życińskiego. W latach 1997-2001 odbył studia z teologii moralnej na KUL zwieńczone doktoratem napisanym pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego. Temat pracy doktorskiej: Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962-1990). Od 2001 jest adiunktem i wykładowcą teologii moralnej ogólnej i szczegółowej na WTST. Wykładowca na Studium Rodziny w Tarnowie, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, na Uniwersytecie III wieku w Tarnowie i dla Sióstr Józefitek w Tuchowie. Sekretarz WTST w latach 2004-2013. W latach 2004-2009 członek i sekretarz Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej. W latach 2004-2006 kapelan Domu Dziennego i Okresowego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie. Od 2001 censor ksiąg religijnych. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Stały recenzent naukowy czasopism: „Rocznik Teologii Moralnej”, „Teologia i Moralność”, „Studia Pastoralne” i „Tarnowskie Studia Teologiczne”. Promotor 34 prac magisterskich. Recenzent 4 doktoratów. W 2009, 2013 i 2015 r. otrzymał nagrodę Rektora UPJPII w Krakowie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni. 25 stycznia 2013 r. dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Od 1 września 2014 r. koordynator Erasmusa. Od 1 września 2014 r. prodziekan WTST i członek Senatu UPJPII. Kierownik Podyplomowych Studiów z Etyki na WTST. Od 1 października 2016 r. profesor nadzwyczajny UPJPII w Krakowie.

prowadzone wykłady 

  • Aretologia
  • Etyka zdrowia i życia
  • Sakramentologia moralna
  • Dekalog

publikacje

książki                                                                             

 1. Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego 1962-1990, Tarnów 2003, ss. 360.
 2. Katolickie podstawy formacji moralnej człowieka w świetle polskich posoborowych publikacji teologicznych, Kraków 2012, ss. 411. 
 
książki redakcyjne
 1. Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji.Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluz, Tarnów 2011, s. 268.
 2. Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 220.
 

 Artykuły w monografiach i czasopismach naukowych: 

 1. Chrześcijańska wizja pracy w nauczaniu biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 20(2001), nr 2, ss. 125-137.
 2. Kult Maryi w życiu chrześcijańskim w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego, „Mater Dolorosa” 26(2002), nr 2, ss. 5-22.
 3. Chrześcijańska wizja kultury w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 22(2003), nr 1, ss. 87-98.
 4. Kapłaństwo drogą służby w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego, „Currenda”  152(2003), nr 4, ss. 556-563.
 5. Zbawczy charakter moralności chrześcijańskiej w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990), „Tarnowskie Studia Teologiczne” 23(2004), ss. 327-338.
 6. Rola Kościoła w moralności życia społecznego chrześcijan, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 24(2005), nr 1, s. 31-40.
 7. Co to znaczy służyć pomocą człowiekowi, w: Podaj dłoń, red. A. Urban, Tarnów 2006, ss. 106-114.
 8. Prawda o godności człowieka fundamentem życia moralnego, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 25(2006), nr 1, ss. 43-51.
 9. Miejsce i rola Kościoła w całokształcie życia społeczno-moralnego chrześcijan, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 26(2006), s. 299-308.
 10. Kult Boży w życiu moralnym chrześcijanina w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990), w: Ku liturgii nadziei. Księga jubileuszowa dedykowana ks. dr. Bolesławowi Margańskiemu, red. R. Biel, Tarnów 2005, ss. 405-421.
 11. Rodzina podstawowym dobrem ludzkości, „Tarnowskie Studia Teologiczne”25(2006), nr 2, s. 119-130.
 12. Chrześcijańska wizja rodziny w nauczaniu Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w:Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, red. M. Drożdż, Tarnów 2006, ss. 513-526.
 13. Nadzieja cnotą podtrzymująca życie chrześcijańskie w nauczaniu biskupa tarnowskiego JerzegoAblewicza (1962-1990), „Currenda” 156(2006), nr 1, s. 106-115.
 14. Wiara a życie moralne, w: „Przebóstwiać to co ludzkie”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, red. S. Sojka, J. Stala, Tarnów 2007, s. 367-375.
 15. Rola rodziny, szkoły i Kościoła w wychowaniu do ludzkiej płciowości, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, red. J. Stala. E. Osewska, Tarnów 2007, s.123-130.
 16. Wychowanie do fundamentalnych wartości moralnych w rodzinie wyzwaniem cywilizacji, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 26(2007), nr 1, s. 113-129.
 17. Potrzeba wychowanie religijno-moralnego w dobie współczesnego kryzysu nadziei, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 26(2007), nr 2, s. 75-82.
 18. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 40(2007), nr 2, s.  364-374.
 19. Współczesny kryzys sumienia wyzwaniem wychowawczym dla rodziny, „Polonia sacra” 2(2007), s. 145-159.
 20. Ponowoczesność jako wyzwanie moralne dla chrześcijańskiego wychowania dzieci w rodzinie,„Studia Regionalne”1(2007), s. 175-187.
 21. Święci wzorem w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania w nauczaniu Jerzego AblewiczaBiskupa Tarnowskiego (1962-1990), „Currenda”, 157 (2007), nr 2, s. 91-102.
 22. Wezwania moralne płynące z Eucharystii. Refleksja na kanwie homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Tarnowie w 1987 r. podczas nieszporów eucharystycznych, w: Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), red. J. Stala, J. Królikowski, Tarnów 2008, wyd. Biblos, s. 229-237.
 23. Współczesne moralno-wychowawcze aspekty ludzkiej płciowości, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 27(2008), nr 1, s. 57-69.
 24. Miejsce i misja człowieka w podeszłym wieku we współczesnym społeczeństwie i świecie, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 2(2008), s. 153-166.
 25. Wychowanie do miłości, prawdy i wolności w rodzinie a wyzwania cywilizacji, „Społeczeństwo i rodzina”. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2(2008), nr 15, s. 72-89.
 26. Służebnica Pańska wzorem misji Kościoła dla współczesnego świata, „Polonia sacra” 2(2008), s. 145-159.
 27. Ocalenie w niemodnym słowie „nawrócenie”, „Currenda” 158(2008), nr 2, s. 149-161.
 28. Dylematy moralne współczesnej transplantologii, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 9(2009), s. 303-315.
 29. Św. Paweł - Apostoł nadziei, w: Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, red. M. Bednarz, P. Łabuda, Tarnów 2009, s. 115-120.
 30. Pokánie a obrátenie skrze morálnu obnovu moderného človeka w: Wybrané problémy vpedagogike a sociálnych vedách, red. L’ubomír Pekarčík, Ružomberok 2009, s. 21-33.
 31. Wpływ współczesnych migracji zarobkowych na więź małżeńską i rodzinną, „Studia Loviciensia”, 11(2009), s. 201-210.
 32. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości „Praca socjalna” 25(2010), nr 1, s. 93-106
 33. Wychowanie do ewangelizacji i misyjnej działalności Kościoła, „Pedagogika katolicka” 1(2010), nr 6, s. 153-164
 34. Małżeństwa i rodziny w duszpasterskiej posłudze arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962-1990), w: Biskupi Tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy KarolAblewicz, red. A. Żurek, Tarnów 2010, s. 197-209.
 35. Starość i jej problemy we współczesnej cywilizacji, w: Przestrzenie pracy socjalnej, red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 89-106.
 36. Współczesne dylematy moralne w odkrywaniu wartości życia i zdrowia, „Polonia sacra” 14(2010), nr 27, s. 139-152.
 37. Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego   (1962-1990), wKsiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006), red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa, Lublin 2010, s. 339-355.
 38. Maryja wzorem wiary i życia moralnego dla współczesnego chrześcijanina „Ateneum Kapłańskie” 156( 2011) z. 3, s. 546-557. 
 39. Współczesne dylematy moralne w odkrywaniu sensu choroby i cierpienia: w: „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusz Brzegowego. Tarnów 2011, s. 133-144.
 40. Kliniczne i etyczne aspekty medycyny transplantacyjnej, „Roczniki Teologii Moralnej” 3(58) 2011, s. 179-198.
 41.  Sztuczne zapłodnienie a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny, w:  Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji.Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluz, Tarnów 2011, s. 42-53.
 42. Legalizacja związków homoseksulanych wezwaniem rzuconym chrześcijańskiej Polsce, w:  Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji.Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluz, Tarnów 2011, s. 94-104.
 43. Życie i płodność. Moralne aspekty naturalnych metod planowania rodziny , „Studia Warmińskie” 48(2011), s. 163-177.
 44.  Czynić Kościół domem i szkołą komunii na wzór Maryi powinnością moralną chrześcijanina, „Studia Teologiczne: Białystok. Drohiczyn. Łomża” 29(2011), s. 113-129.
 45.  Ewangelizacyjna misja Kościoła wyzwaniem moralnym u progu trzeciego tysiąclecia, „Teologia i Człowiek” 17(2011), s. 9-28.
 46.  Znaczenie kary w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka w rodzinie i szkole, „Studia Gdańskie” 28(2011), s.28-40.
 47. Moralne aspekty odpowiedzialności za Ojczyznę w dobie jednoczącej się Europy, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 17(2011), s. 123-138.
 48.  Współczesny kontekst refleksji nad chrześcijańską etyką małżeńską i rodzinną , „Teologia Praktyczna”  12(2011), s. 91-107.
 49.  Życie w Chrystusie – życiem wiary nadziei i miłości, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 30(2011), nr 2, s. 39-53.
 50.  Rola cnót kardynalnych w wychowaniu moralnym człowieka, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 31(2011), s. 131-145.
 51.  Kościół wobec współczesnych nadużyć w dziedzinie prokreacji,  „Społeczeństwo i rodzina”  29(4/2011), s. 67-79.
 52. Zbawczy wymiar życia moralnego chrześcijan, w: Chrześcijańska droga zbawienia, red. W. Gałda, J. Królikowski, Cz. Noworolnik, Tarnów 2012, s. 152-162.
 53. O realizację wartości moralnych w działaniu pracowników socjalnych, „Praca socjalna” 3(2012), s. 26-39.
 54.  Kapłaństwo i małżeństwo w służbie budowania Kościoła jako domu i szkoły komunii, „Studia Bobolanum” 2(2012), s. 75-88.
 55. Dynamizm sakramentów chrztu i bierzmowania w służbie budowania Kościoła jako domu, „Liturgia sacra” 18(2012), nr 1(39), s. 71-83.
 56.  Opcja preferencyjna na rzecz ubogich realizacją przykazania miłości. Z perspektywy globalnej i Polski, „Studia Ełckie” 14(2012), s. 405-416.
 57. Rodzina chrześcijańska podstawą budowania domu i szkoły komunii w Kościele i świecie, “Colloquia Theologica Ottoniana” 2(2012), s. 172-199.
 58. Starość wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji „Studia Redemptorystowskie” 10(2012) s. 314-332.
 59. Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej, w: Rodzina a migracja, red. J. Młyński, W. Szewczyk, Kraków 2012, s. 135-143.

 

Recenzje: 

 1. A. F. Dziuba, Spowiedź małżeńska. Życie małżeńskie a sakramentalna posługa pokuty i pojednania, Kraków: Wydawnictwo „M” 2002, ss. 124, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 23(2004), ss. 388-390.
 2. James F. Keenan, Cnoty na co dzień, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003, s. 179. „Tarnowskie Studia Teologiczne” 23(2004), ss. 390-392.
 3. Evencio Confreces Merino, Ramon Garcia de Haro, Teologia moralna fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo M 2004, tłum. A. Liduchowska, ss. 566,  „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 24(2005), nr 1, s. 156-158.
 4. Giovanni Ciccola OFMConv, Franciszek Targoński OFMConv, Poradnik spowiednika. Aspekty biblijno-teologiczne sakramentu pokuty. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” 2003, tłum. B.A. Gancarz, M. Wszołek, ss. 110, „Currenda” 155(2005) nr 1, s.138-140.
 5. Alessandro Pronzato, Powrót do Dekalogu, tom pierwszy (I-IV), tłum. A.R. Laciuga, Kraków: Wydawnictwo Salwador 2004, ss. 348, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 24(2005), nr 2, s. 152-154.
 6. Alessandro Pronzato, Powrót do Dekalogu, tom drugi (V-X), tłum. A.R. Laciuga, Kraków: Wydawnictwo Salwador 2004, ss. 309, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 25(2006), nr 1, ss. 153-154.
 7. A. F. Dziuba, Spowiedź małżeńska. Życie małżeńskie a sakramentalna posługa pokuty i pojednania, Kraków: Wydawnictwo „M” 2002, ss. 124, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 25(2006), nr 1, ss. 151-153.
 8. Stanisław Jasionek, Wychowanie moralne, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, ss. 100, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 25(2006), nr 1, ss. 154-156.
 9. Janusz Królikowski, Wady główne wciąż aktualne, Saligia, Kraków: Wydawnictwo Rafael 2005, ss. 88, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 25(2006), nr 1, ss. 156-157. 

 

Inne publikacje: 

 1. Informator WTST (współredaktor z ks. dr hab. A Żurkiem)
 2. Ukazywać piękno życia rodzinnego, „Gość Niedzielny” LXXXI (2004),  nr 45, s. 4.
 3. Umywać nogi i sypać popiół. W bliskości Wielkiego Postu i 13 rocznicy śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, „Gość Niedzielny”, LXXX (2003), nr 9, s. 27.
 4. Odpust objawia bogactwo Bożego Miłosierdzia, „Gość Niedzielny”, LXXX (2003), nr 25, s. 23.
 5. Moralistów było wielu, „Gość Niedzielny”, LXXXII (2005) nr 24, s. 29.
 6. Zaangażowanie duchowieństwa diecezji tarnowskiej w dzieło misyjne Kościoła. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji tarnowskiej, „Currenda”, 154(2004), nr 3,  ss. 358-360.
 7. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji tarnowskiej, „Currenda”, 154(2004), nr 4, ss. 556-558.
 8. Formacja kapłańska. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji tarnowskiej, „Currenda”, 155(2005), nr 3, ss. 303-304
 9. Kapłan a Internet. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, „Currenda”157(2007), nr 1, s. 62-64.
 10. Kapłan a sprawy materialne. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, „Currenda”157(2007), nr 3, s. 375-377.

 Wygłoszone referaty:

 1. Wartości moralne w twórczości Ks. Jan Twardowskiego  - wykład do   młodzieży, Tarnów,  październik 2003
 2. Powołanie i posłannictwo nauczyciela – referat wygłoszony do nauczycieli z Gimnazjum nr 4 w Tarnowie  (Tarnów, 19 styczeń 2004).
 3. Czym jest wolny wybór i jak go mądrze dokonać – referat wygłoszony dla młodzieży studiującej w Tarnowie (Tarnów, 15 październik 2003)
 4. Kształtowanie postawy patriotycznej w nauczaniu i posłudze Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990) – referat wygłoszony dla członków KIKu w Tarnowie (Tarnów, 20 kwiecień 2004)
 5. Odpowiedzialność kapłana za kulturę słowa – wykład dla Księży (Gosławice, październik 2003 i czerwiec 2004)
 6. Problemy małżeńskiej spowiedzi - wykład do Ojców Redemptorystów – Lubaszowa, 29 wrzesień 2004
 7. Dzisiejsza rodzina. Jaka jest? Jaka powinna być? – wykład dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. – Nowy Sącz-12.02.2005, Tarnów-19.02.2005
 8. Motywacje i wartości w służbie drugiemu człowiekowi – wykład do Wolontariatu w Kościele Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, dnia 14.04.2005
 9. Wychowanie dzisiaj w świetle Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissiumumeducationis” – wykład podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Mielcu 12 października 2005 roku 
 10. Utrata poczucia Boga. Na kanwie nauczania Jana Pawła II. Referat wygłoszony w Tarnowie do prawników 12 grudnia 2005 roku
 11. Co to znaczy służyć pomocą człowiekowi – referat wygłoszony na sympozjum z okazji 25 Poradni Specjalistycznej „Arka”, Tarnów w Tarnowie dnia 7 października 2006
 12. Problemy wychowawcze rodziny – wykład na Uniwersytecie III wieku w Tarnowie dnia 18 grudnia 2007
 13. Wezwania moralne płynące z Eucharystii – wykład dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. – Nowy Sącz - 26.01.2008, Tarnów-9.02.2008
 14. Czy warto mieć stałego spowiednika – wykład dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. – NowySącz - 20.02.2010, Tarnów - 27.02.2010
 15. Małżeństwa i rodziny w duszpasterskiej posłudze arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962-1990) - wykład na sesji naukowej poświęconej arcybiskupowi Jerzemu Ablewiczowi - 26 maja 2011
 
Drukuj

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Studia

Podstawowe studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie w latach 1959-1965.

Specjalistyczne studia biblijne:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie w latach 1967-70;
 • Papieski Instytut Biblijny w Rzymie 1970-74;
 • Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem 1973-1974;
 • Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie 1972-1975.
 • Catholic University of America, Washington DC semestr jesienny 2001. 

Stopnie naukowe

 • Magisterium-licencjat z teologii ze specjalizacją w naukach biblijnych, KUL Lublin 1969.
 • Temat pracy: Psalm 139. Studium krytyczno-egzegetyczne.
 • Promotor: Ks. Prof. dr hab. Stanisław Łach.
 • Licencjat nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny, Rzym 1971.
 • Temat rozprawy: Struktura opowiadania o teofanii na Górze Horeb (1 Krl 19).
 • Promotor: O. Prof. Robert North SJ.
 • Doktorat z teologii: Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie 1975.
 • Tytuł rozprawy: Les prophéties contre le sanctuaire royal de Béthel.
 • Promotor O. Prof. Robert North SJ., PIB Rzym, recenzent O. Prof. Giuseppe Bernini SJ, PUG Rzym.
 • Nostryfikacja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie 1976.
 • Habilitacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie 1989 r.
 • Temat rozprawy: "Miasto Boże" w Psalmach. Drukowane w Krakowie: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1989, ss. 287.
 • Recenzenci: Ks. prof. dr hab. J. Homerski - KUL, Ks. prof. dr hab. S. Grzybek - PAT, O. prof. dr hab. W. Rosłon - ATK. 

Funkcje

Nauczanie akademickie i działalność naukowa

 • Od r. 1976 do 1978 prefekt studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.
 • Od r. 1976 wykładowca Pisma Świętego w Tarnowskim Instytucie Teologicznym (Wyższe Seminarium Duchowne).
 • Od r. 1992 wykładowca egzegezy Starego Testamentu na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po otrzymaniu w 1993 "Nihil Obstat" Kongregacji de Institutione Catholica docent i kierownik katedry egzegezy Starego Testamentu.
 • Od r. 1987 członek redakcji, a od 1991 redaktor naczelny Tarnowskich Studiów Teologicznych i przygotował do druku tomy XI, XII i XIII tychże studiów.
 • Współredaktor serii: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Współredaktor i tłumacz w Najnowszym Przekładzie Biblii w Edycji św. Pawła.
 • Współredaktor i autor w Komentarzu Naukowym do Pisma Świętego (Instytut św. Pawła w Częstochowie).
 • Od r. 1990 członek zarządu tarnowskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistow Polskich,
 • Członek Komitetu Naukowego Nauk Teologicznych PAN (druga kadencja). 

Charakterystyka badań własnych 

Od początku pracy dydaktycznej sporo uwagi poświęcałem pomocom dla studentów. Owocem tych starań jest sześcioczęściowy podręcznik obejmujący wszystkie księgi hebrajskie i greckie Starego Testamentu, łącznie ok. 2000 stron. Początkowe pomoce były ustawicznie zmieniane, poszerzane i po szeregu wydań obecnie służą jako podręcznik w wielu ośrodkach teologicznych Polski. Obecnie są wydawane przez Wydawnictwo Biblos w Tarnowie w nowym formacie i nowej szacie graficznej (3 części). Jest tu staranie o zachowanie równowagi między kwestiami wstępnymi, literackimi, a egzegetycznymi, teologicznymi i kerygmatycznymi (praktycznymi). Każda część zawiera przypisy i bibliografią dającą podstawową orientacje w źródłach, komentarzach i opracowaniach całych ksiąg i szczegółowych kwestii.

Recenzje poszczególnych części opublikowali: ks. prof.: S. Grzybek, S. Hałas, R. Rubinkiewicz, J. Warzecha w RBL, CT, ZNKUL.

Od doktoratu bardzo interesowała mnie literatura prorocka ST. Owocem tych zainteresowań są m. in. opracowania wstępu do profetyzmu hebrajskiego, Dwunastu Proroków i Księgi Daniela w serii: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, red. J. Frankowski (i in.), Warszawa: Wyd. UKSW.

Duża miłością darzyłem zawsze poezję biblijną, w tym najbardziej poetycką księgę, jaką jest Pieśń nad pieśniami. Przedstawiłem interpretację dosłowną (a nie alegoryczną) Pieśni jako najbardziej przekonującą(wbrew całej dotychczasowej polskiej literaturze egzegetycznej).

Zawsze fascynował mnie Pięcioksiąg Mojżesza i wkład Mojżesza w powstanie tego dzieła. Szczególnie zainteresowałem się nowymi teoriami na temat czasu i sposobu kompozycji Pentateuchu.

Od kilku lat przedmiotem studiów jest Księga Izajasza, a ich celem jest opracowanie komentarza naukowego do tej księgi w serii: Komentarz Naukowy do Pisma Świętego w Wydawnictwie św. Pawła. Pierwsza cześć (rozdz. 1-12) jest oddana do druku. Przewidziane są jeszcze dwie części. 

publikacje

 

2008

książki 

 •  Współredakcja naukowa dzieła: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych (Biblia św. Pawła), Towarzystwo św. Pawła, Częstochowa 2008.
 •  Pierwsza Księga Samuela. Przekład z języka oryginalnego, wstęp i komentarz do perykop i noty objaśniające, w: Biblia św. Pawła, Częstochowa 2008;
 •  Druga Księga Samuela. Przekład z języka oryginalnego, wstęp i komentarz do perykop i noty objaśniające, w: Biblia św. Pawła, Częstochowa 2008;
 •  Pieśń nad pieśniami; Przekład z języka oryginalnego, wstęp i komentarz do perykop i noty objaśniające, w: Biblia św. Pawła, Częstochowa 2008;
 •  Księga Koheleta (Eklezjastesa), Przekład z języka oryginalnego, wstęp i komentarz do perykop i noty objaśniające, w: Biblia św. Pawła, Częstochowa 2008.   

artykuły naukowe 

 • Los słowa Bożego w sercach słuchaczy (Iz 6, 1-13), „Verbum Vitae” 13 (2008) s. 29-52.
 • Chwała odnowionej Jerozolimy (Iz 4, 2-6), w: Przybliżyło się królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla ks. Prof. Romana Bartnickiego, red. W. Chrostowski, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2008, s. 84-105.
 • Czy Izajasz zapowiadał Mesjasza?, Collectanea Theologica 78 (2008) zesz. 3, s. 5-27.  

2007

książki 

 • Pisma mądrościowe Starego Testamentu (Academica 68), Tarnów: Biblos 2007, ss. 276.
 • Psałterz i Księga Lamentacji (Academica 65), Tarnów: Biblos 2007, ss. 226.  

artykuły naukowe 

 • Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga Stworzyciela. Pochodzenie człowieka według Biblii, w: Kontrowersje wokół początków człowieka, red. G. Bugaja i J. Tomczyk, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007, s. 248-262.
 • Winnica Pańska (Iz 5,1-7), w: Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci ks. bpa W. Bobowskiego, red. S. Sojka, J. Stala, Tarnów: Biblos 2007, s. 99-110.
 •  Kogo mam posłać i kto nam pójdzie? Aspekty literackie opowiadania o powołaniu Izajasza (Iz 6,1-13), w: Da mihi animas. Księga pamiątkowa dla ks. bpa A. Śmigielskiego, red. W. Kowalski i in., Sosnowiec-Kraków 2007, s. 53-70.
 • Ksiądz Profesor Ryszard Rumianek, art. wprowadzający do: Przemawiaj do nich moimi słowami (Ez 3,4). Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Rekt. Prof. Ryszardowi Rumiankowi, red. Z. Godlewski, Warszawa: Wyd. Stampa 2007, s. 7-10.
 • Pielgrzymka narodów do Świątyni Pana, w: Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Rekt. Prof. Ryszardowi Rumiankowi, red. Z. Godlewski, Warszawa: Wyd. Stampa 2007, s. 71-86.
 • Książę czterech imion (Iz 8,23b-9,6), w: Verbum Caro factum est. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. Tomasza Jelonka, red. R. Bogacz, W. Chrostowski, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2007, s. 128-150.
 • Ideał uczonego na podstawie Księgi Syracha, w: Studia Nauk Teologicznych PAN 2 (2007) s. 363-380 (res. franc).
 • Pieśń zbawionych (Iz 12, 1-6), w: Introibo ad altare Dei. Księga pamiątkowa poświęcona ks. Prof. Stefanowi Koperkowi, Kraków: PAT 2007, s. 45-68.
 • Wstęp do katechez na temat Psalmów i Kantyków w tradycji Kościoła Jana Pawła II, w: Jan Paweł II. Dzieła zebrane, t. VIII, Kraków 2007: Wydawnictwo M, s. 199-201.
 • Recenzja: Ks. Antoni Tronina, Księga Kapłańska. Wstęp - przekład z oryginału- komentarz. Seria: Nowy Komentarz Biblijny pod red. A. Paciorka [i in.], Edycja Świętego Pawła: Częstochowa 2006, stron 486, w: CT 77 (2007) zesz. 2, s. 209-212.  

2006

książki

 • Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo izraelskie (Seria: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 2), red. J. Frankowski, S. Wypych, Warszawa: UKSW 2006, tytuł rozdziału: Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie ST), s. 163-260. 

 artykuły naukowe

 • Religijność izraelskiego mędrca, w: Człowiek i jego religijność, red. A. Żurek (Quaestiones ad Disputandum 7), Tarnów: Biblos 2006, s. 105-127.
 • Pochwała oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami 7,1-7, w: Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana ks. W. Szewczykowi, Tarnów: Biblos 2006, s. 381-400.
 • Sylwetka izraelskiego mędrca na podstawie Księgi Syracha, w: Bóg jest miłością (1J 4,16). Księga jubileuszowa dedykowana ks. J. Kudasiewiczowi, Warszawa: Vocatio 2006, s. 69-88.
 • Manasses, EK tom 11 Lublin KUL 2006, kol. 1123n.
 • Manasses, król judzki, EK tom 11, Lublin: KUL 2006, kol. 1124. 

2005

 artykuły naukowe 

 • Prawdziwa pobożność na podstawie Ps 112, w: Ku liturgii nadziei. Księga poświęcona ks. Bolesławowi Margańskiemu, Tarnów: Biblos 2005, s. 41-64. 

2004

książki

 • R. de Vaux, O.P., Instytucje Starego Testamentu, t. 1-2. Przekład z francuskiego, opracowanie bibliografii światowej za lata 1980-2000 i polskiej kompletnej, Poznań: Pallottinum 2004, ss. 692.  

artykuły naukowe 

 • W ramionach dobrego Boga. Lektura egzystencjalna Psalmu 139, w: Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci. Księga Jubileuszowa poświęcona Księdzu Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu z okazji 25-lecia święceń biskupich, red. S. Koperek i in., Kraków: Wyd. UJ - PAT 2004, s. 287-306.
 • Symbole mesjańskie w Ps 132, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. Prof. Tadeuszowi Łukaszukowi (Studia vol. VIII), Kraków: PAT 2004, s. 47-63.
 • Źródła i redakcje Pięcioksięgu według Aleksandra Rofé, w: Tom poświęcony ks. M. Bednarzowi w 65-lecie urodzin, Tarnowskie Studia Teologiczne 23 (2004) s. 85-100.
 • Hasło: Księga Liczb, w: EncKat KUL, Lublin 2004, t. 11, kol. 1003-1006.
 • Recenzja: Stanisław Wypych, Przymierze i jego odnowa. Studium z teologii biblijnej Starego Testamentu, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2003, s. 447, Collectanea Theologica 74 (2004) nr 2, s. 241-245.  

artykuły popularne

 • Pan mym dziedzictwem i moim przeznaczeniem, w: Biuletyn Liturgiczny. Dzień Pański 2004, nr 33, s. 1.
 • Współautorstwo: Agenda. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Wspólnota w Misji 2004 (30 homilii na niedziele i dni powszednie). 

2003

książki

 • Prorocy Izraela. Cz. II (Academica 19), Tarnów: Biblos wyd. 3 uzup., 2003, ss. 350.  

artykuły naukowe

 • Adorujmy Trzykroć Świętego na Jego świętej Górze (Psalm 99), w: Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Janusza Frankowskiego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2003, s. 167-189.
 • Psalm 99 - modlitwą kapłanów, Currenda 153 (2003) nr 3, s. 415-437.  

artykuły popularne

 • Rodzina „Kościołem domowym”. XIV Niedziela biblijna 16.11.2003, Tarnów: Biblos 2003, ss. 57.
 
Drukuj

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

biogram i charakterystyka badań własnych

Urodzony 21 października 1944 w Ryglicach

Wykształcenie:  (przebieg chronologiczny):

 1. Szkoła podstawowa: Ryglice  1951 – 1958
 2. Szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie (Małe Seminarium 1958 – 1962)
 3. Studia:
  1. Instytut Teologiczny w Tarnowie 1962 – 1969
   Magisterium z teologii w zakresie socjologii religii
  2. Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Muzykologii Kościelnej 1972 – 1977
   Magisterium z muzykologii kościelnej
   Licencjat z teologii
  3. Akademia Muzyczna w Poznaniu – przewody artystyczne z dyrygentury chóralnej:
   I stopnia (doktorat) – 1995
   II stopnia (habilitacja) – 2000
   Profesura – 2004

Przebieg pracy zawodowej:

 1. Borzęcin Dolny - wikariusz (1969-1971)
 2. Parafia Katedralna w Tarnowie – wikariusz (1971 – 1972)
 3. Parafia św. Józefa w Tarnowie – wikariusz (1977 – 1978)
 4. Wykładowca Muzyki Kościelnej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (obecnie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Sekcja w Tarnowie)  - od 1978 r.
 5. Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej na Wydziale Historii Kościoła (Obecnie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) – od 2001 
 6. Kierownik katedry teologii pastoralnej, liturgiki i homiletyki na Wydziale Teologicznym PAT – Sekcja w Tarnowie (2000 – 2006),
 7. Profesor nadzwyczajny sztuk muzycznych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – od 2006 r.
 8. Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie – od 2008 

Przebieg pracy dydaktycznej: 

 1. od 1978 wykładowca muzyki kościelnej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie; 1994 – starszy wykładowca, 1996 - adiunkt, 2006 - profesor
 2. od 1977 – wykładowca muzyki kościelnej w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie
 3. 1977 – 1997 – wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym OO. Redemptorystów w Tuchowie.
 4. 2001 do 2005 – adiunkt na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 5. od 2006 – profesor nadzwyczajny sztuk muzycznych Papieskiej Akademii Teologicznej wKrakowie (Obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

 Funkcje społeczne:

 •   od 1981 do 2008 r. – dyrygent i dyrektor Chłopięcego Chóru Katedralnego „Pueri CantoresTarnovienses”
 • 1992 – 2004 - Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES,
 • od 2004 r. - honorowy Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES
 • od  2002 - członek Rady Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej GAUDE MATER  w Częstochowie
 • od  2001 – członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • od 2004   –  członek Rady Programowej ds. transmisji  telewizyjnej Mszy św. w Telewizji Polskiej
 • od  2004 –  członek podkomisji Muzyki Kościelnej Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
 • od 2005 - członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Tarnowie
 • od 2008 – członek Komisji Muzycznej Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores” 

Odznaczenia i nagrody: 

 • Nagroda Wojewody Tarnowskiego „za promocję województwa w świecie” 1994 r.
 • Medal Miasta Tarnowa od prezydenta miasta „w uznaniu zasług dla rozwoju naszego miasta” – 1995 r.
 • Nagroda Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – statuetka „Uskrzydlony” „za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu tarnowskiego w kategorii KULTURA”,  
 • Nagroda Prymasa Polski SREBRNA PISZCZAŁKA „za wkład w krzewienie muzyki religijnej w Polsce” – maj 2006
 • Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa „Tarnowski Dukat” z okazji 25 lecia pracy z Chłopięcym Chórem Katedralnym „Pueri Cantores Tarnovienses” – czerwiec 2006 r.
 • Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej” - czerwiec 2006 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 9 października 2007
 • Nagrody Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Akademii – 2007 i 2008
 • Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego Dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” - 22 grudnia2008
 • Nagroda Honorowa Miasta Tarnowa w Dziedzinie Kultury za rok 2010 

dorobek naukowy 

Napisane prace naukowe: 

 1. Praca magisterska z teologii w zakresie socjologii religii:
  Struktura religijności parafian na przykładzie analizy praktyk religijnych parafii Ryglice,  Lublin 1969, promotor – ks. doc. Józef Majka
 2. Praca magisterska  z muzykologii kościelnej  zakresie organoznawstwa:
  Organy Jana Śliwińskiego z 1989/99 roku w kościele Bożego Ciała w Bieczu, Lublin 1977, promotor – ks. dr Jan Chwałek
 3. Licencjat - praca magisterska zaliczona jako licencjacka – Lublin 1977
 4. Doktorat  - przewód artystyczny I stopnia z dyrygentury (praca pisemna nie była wymagana)
  Promotor: prof. dr  Jerzy Kurcz  - Akademia Muzyczna w Krakowie
  Recenzenci: prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak – Akademia Muzyczna w Poznaniu,
  ks. dr hab. Kazimierz Szymonik – Akademia Muzyczna w Warszawie
  Koncert w ramach przewodu doktorskiego odbył się Bazylice Katedralnej w Tarnowie, 8 maja 1995 r. godz. 19.00
  Obrona doktoratu – na Akademii Muzycznej w Poznaniu 24 maja 1995 r.  
 5. Habilitacja (przewód artystyczny II stopnia) z dyrygentury chóralnej -  Akademia Muzyczna w Poznaniu. Praca pisemna nie była wymagana. Temat wykładu habilitacyjnego: Kulturowy model chóru w muzyce europejskiej – teologiczne aspekty jego funkcjonowania w liturgii Kościoła po Soborze Watykańskim II.
  Recenzenci: Prof. dr Jerzy Kurcz – Akademia Muzyczna w Krakowie prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak – Akademia Muzyczna w Poznaniu, ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik – Akademia Muzyczna w Warszawie
  Koncert w ramach przewodu habilitacyjnego odbył się w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, 8 maja 2000 r. godz. 19.00
  Kolokwium habilitacyjne na Akademii Muzycznej w Poznaniu, 29 września 2000 r. 
 6. Profesura. Przewód przeprowadzony w Akademii Muzycznej w Poznaniu w 2004 roku.
  Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2005 roku nadany został tytułprofesora sztuk muzycznych. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP - 22 marca 2005 roku.

publikacje:

  1)  Zwarte:

Wydane do użytku wewnętrznego Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie skrypty: 

 1. Organoznawstwo (1978)
 2. Podstawy dyrygentury chóralnej (1980)
 3. Zarys historii muzyki powszechnej  (1999)
 4. Zarys historii muzyki polskiej (2000)
 5. Prawodawstwo muzyki liturgicznej (2001)
 6. CANTATE – śpiewnik seminaryjny, Tarnów 1999

2)  Artykuły: 

 1. 28 Międzynarodowy Kongres PUERI CANTORES. Sprawozdanie z Kongresu w Salzburgu w: "Liturgia Sacra", Rok 2/1996, nr 3-4, s. 143-145 
 2. Międzynarodowa Federacja PUERI CANTORES - rys historyczny, stan aktualny. Artykuł w Biuletynie Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES,  Tarnów 1997.
 3. Polska Federacja PUERI CANTORES - powstanie, działalność. Artykuł w Biuletynie I Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES,  Tarnów 1997.
 4. Chór i schola w liturgii – wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce, Liturgia Sacra,  Rok 6 (2000) nr 1(15), Opole 2000  
 5. Kulturowy model chóru w muzyce europejskiej,  Liturgia Sacra, Rok 6(2000), nr 2 (16), Opole 2000
 6. Teologiczne aspekty uczestnictwa chóru w liturgii, Liturgia Sacra, rok 7 (2001) nr 1 (17), Opole 2001 
 7. Ruch PUERI CANTORES spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła, Liturgia Sacra, Rok 8 (2002) nr 1 (19) s. 89 -105
 8. PUERI CANTORES w Polce – tradycja i współczesność, w: Ante Deum stantes, Kraków 2002 s. 715 - 728
 9. Wielkanoc w muzyce, w: Poślij mnie – Pismo Alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie, Rok XI nr 1 (57), Tarnów 2003
 10. Chór w odnowionej liturgii Mszy św. – możliwości realizacji wskazań Kościoła w praktyceduszpasterskie , w: Kształcenie organistów w Diecezji Sandomierskiej, (red. Jan Zimny), Sandomierz  2003 
 11. Koncerty w przestrzeni sakralnej kościoła, w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, Rok II, nr 2 (kwiecień – maj – czerwice 2004), Siedlce 2004 s. 116 - 124
 12. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury,w: Musicam Sacram Promovere,Kraków 2004, s. 65 – 78
 13. Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność,  w:  „CantateDomino Canticum novum „ – księga pamiątkowa dedykowana ks. Kazimierzowi Pasionkowi, Tarnów 2004, s. 253 - 292 
 14. Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII „Musicae sacra disciplina” a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej,  Studia „Pro Musica Sacra”, tom II Muzyka w służbie liturgii, Kraków, 2005, s. 81 - 96
 15. Hnutie „Pueri Cantores” dedič a pokračovatel kulturneja litugickej tradicie Corkvi, AdoramusTe, Ročnik VIII, nr 4(2005), Trnava (Slovakia)
 16. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury,w: Maestro Rok III, nr 2 (6) 2005,Tarnów.
 17. Koncert w przestrzeni sakralnej kościoła – refleksje na kanwie „Instrukcji o koncertach w kościołach” Kongregacji Kultu Bożego, Currenda, Rok 155, nr 2 (2005), s. 249 - 256
 18. Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII  „Musicae sacrae disciplina” a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej, w: Musica Sacra Nova, red. Marcin Łukaszewski, Warszawa 2007 s. 67 - 78
 19. Jan Paweł II a świat sztuki – refleksje na kanwie lektury papieskiego „Listu do Artystów”, w:Musica Sacra Nova, red. Marcin Łukaszewski, Warszawa 2007, s. 79 - 88 
 20. Chór kościelny środowiskiem edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym,  Studia „Pro Musica Sacra”, tom III,  Kraków, 2007, s. 73 – 80
 21. Wybrane aspekty posługi organisty w społeczności parafialnej, Studia „Pro Musica Sacra”, tom  V, Kraków 2008, s. 65 - 88
 22. Jana Pawła II „List do Artystów” i jego recepcja w środowiskach twórców kultury w Polsce, w:  Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Tarnów 2010 s. 99 - 123 

Konferencje naukowe: 

Wykłady na konferencjach

 1. PUERI CANTORES - ruch liturgiczno-muzyczny w Kościele. Referat wygłoszony w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL  - 24 listopada 1994.
 2. Rola i znaczenie muzyki w liturgii.  Wykład wygłoszony podczas kursu operatorów filmowych w Tarnowie  - 20 i 22 kwietnia 1995 r.
 3. Możliwości wykonawcze chóru seminaryjnego.  Referat wygłoszony podczas sesji Sekcji Muzyki Kościelnej w Pniewach k. Poznania - 23 września 1997 r.
 4. Zadania i funkcje organisty w odnowionej liturgii.  Referat wygłoszony podczas kursu dla organistów diecezji rzeszowskiej w Rzeszowie - 22 listopada 1997 r.
 5. Edukacja, wychowanie formacja - wyzwanie i zadanie dla dyrygenta.   Referat wygłoszony podczas konferencji dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Krakowie - 15 maja 1999 r.
 6. Chór i schola w liturgii. Wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce.  Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Sescji CEDAME w Konstancinie k/Warszawy  - 23 września 1999 r.
 7. Dlaczego i jaka muzyka w liturgii? Wykład wygłoszony na kursie fotoreporterów w Tarnowie - 8 marca 2001 r. 
 8. Zespoły śpiewacze w parafii – aspekt duszpasterski. Odczyt wygłoszony podczas kursu duszpasterskiego dla diakonów w Błoniu k/Tarnowa  - 8 maja 2001 r.
 9. Zespół śpiewaczy w kulturowej i liturgicznej tradycji Europy .  Wykład w Akademii Muzycznej w Krakowie dla uczestników studium podyplomowego dla dyrygentów chóralnych - 13 maja 2001 r.
 10. Regionalne spotkania polskich chórów PUERI CANTORES – materiał do dyskusji .
 11. Odczyt wygłoszony podczas konferencji dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Warszawie - 31 sierpnia 2001 r.
 12. Ruch PUERI CANTORES w Europie spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła. Referat wygłoszony podczas konferencji dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES  w Warszawie - 8 marca 2002 r.
 13. Muzyka w odnowionej liturgii w świetle aktualnych przepisów liturgicznych” . Wykład na kursie fotoreporterów w Tarnowie - 10 października 2001 r.
 14. Koncert w przestrzeni sakralnej kościoła – historia, aktualne wskazania Kościoła, praktyka, propozycje na przyszłość.
 15. Referat wygłoszony podczas konferencji dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Warszawie - 15 listopada 2002
  Chór w odnowionej liturgii Mszy św. – możliwości realizacji wskazań Kościoła w praktyce duszpasterskiej.  Referat wygłoszony dla uczestników Sesji Cecyliańskiej w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu  - 19 listopada 2002 r
 16. Międzynarodowa Federacja PUERI CANTORES – historia, idee, kulturowe i wychowawcze aspekty działalności.  Referat wygłoszony do studentów Instytutu Muzykologii KUL w dniu 21 listopada 2003 r.
 17. Muzyka w liturgii w świetle nowego polskiego przekładu „Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego” – referat wygłoszony podczas konferencji dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Warszawie w dniu 12 marca 2004 r.
 18. Historyczne, prawne i kulturowe uwarunkowania koncertu w przestrzeni sakralnej – próby poszukiwania jego formy we współczesnej rzeczywistości kościelnej w Polsce – referat wygłoszony podczas sesji pt. „Koncerty w kościołach” zorganizowanej przez Referat Muzyki Kościelnej w Siedlcach w dniu 5 maja 2004 r.
 19. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury.Wykład na I Ogólnopolskim Kongresie Muzyki Liturgicznej w Krakowie w dniu 17 września 2004 r.
 20. Koncerty w kościołach – refleksje na kanwie watykańskiego dokumentu Kongregacji Obrzedów.Prelekcja  wygłoszona podczas koncertu chóralnego w programie I Ogólnopolskiego Kongresu Muzyki Liturgicznej w Krakowie w daniu 18 września 2004 r.
 21. Czy muzyka może być „kerygmatyczna?”. Wykład podczas sesji na temat: Słowo a muzyka na Akademii Muzycznej w Poznaniu w dniu 10 marca 2005 r. 
 22. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z chórem chłopięcym. Wykład dla dyrygentów   chóralnych wygłoszony na seminarium w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT w dniu  19 maja 2005 roku.
 23. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury.Wykład na I Kongresie Muzyki Liturgicznej w Tarnowie w dniu 1 października 2005 r.
 24. Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII „Musicae sacrae disciplina” a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej. Wykład wygłoszony podczas sesji naukowej z okazji 50 - lecia encykliki Musicaesacrae disciplina zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w dniu 21 listopada 2005 r.
 25. Chór kościelny – środowiskiem edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym. Wykład dla muzyków kościelnych podczas sesji zorganizowanej przez Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w dniu 25 listopada 2005 r. 
 26. Zasady doboru śpiewów do liturgii Mszy św. Prelekcja wygłoszona podczas kursu dla organistów diecezji tarnowskiej – Grodek n/Dunajcem, 13 czerwca 2006 r.
 27. Jan Paweł II a świat sztuki – refleksje na kanwie lektury papieskiego „Listu do artystów”.   Prelekcja wygłoszona podczas sesji zorganizowanej  przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowe w Tarnowie z okazji zakończenia programu edukacyjnego dla szkół powiatu tarnowskiego na temat wiedzy o nauczaniu Jana Pawła II, Czchów, 19 czerwca 2006 r.
 28. Koncepcja muzycznego programu Międzynarodowego Kongresu „Pueri Cantores” – Kraków2007”.  Wystąpienie w języku niemieckim podczas międzynarodowej sesji dla prezydentów Federacji „Pueri Cantores” – Kraków 2 września 2006 r.
 29. Śpiew w liturgii i wychowanie – główne powinności chórów PUERI CANTORES. Wykład wygłoszony podczas konferencji  dla dyrygentów Polskiej Federacji „Pueri Cantores”, Warszawa 1.października 2006 r.
 30. Chóralistyka kościelna w Polsce dzisiaj. Prelekcja w dyskusji panelowej podczas sesji w Instytucie Muzykologii KUL z okazji 50-lecia powstania Instytutu, Lublin 24 listopada 2006 r.
 31. Chór kościelny środowiskiem edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym.Wykład dla organistów w ramach Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej,  Mistrzejowice, 25 listopada 2006 r.
 32. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-   kultury. Wykład dla organistów diecezji gliwickiej z okazji adwentowego dnia   skupienia, Gliwice 9 grudnia 2006 r.
 33. „Missa pulcherrima” Bartłomieja Pękiela – historyczny, biograficzny i stylistyczny kontekst utworu.  Wykład wygłoszony podczas sesji  na temat „Forma mszy w dawnej muzyce chóralnej” w ramach V Ogólnopolskiego Kursu  Interpretacji Muzyki Chóralnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu ,Poznań 23 lutego 2007 r.
 34. Jan Paweł II a świat sztuki – refleksje na kanwie lektury papieskiego „Listu do Artystów”.Wykład wygłoszony podczas seminarium w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 6 maja 2008 r.
 35. Ruch „Pueri Cantores” spadkobiercą kontynuatorem kulturowej i liturgicznej tradycjiKościoł.a. Wykład wygłoszony podczas seminarium w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 3 maja 2010 r.

Przewodnictwo sesji na konferencjach:  

 1. Zorganizowanie i przewodniczenie Konferencji Delegatów Polskiej Federacji   PUERI CANTORES.  Tarnów, 21 września 1996.
 2. Zorganizowanie I Krajowego Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES. - Tarnów 26 - 29 czerwca 1997.
 3. Przewodniczenie Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Polskiej Federacji   PUERI CANTORES.  Tarnów, 27 czerwca 1997.
 4. Zorganizowanie i przewodniczenie sesji szkoleniowej dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES - Kraków 15 maja 1999. Wygłoszenie referatu: Edukacja, wychowanie, formacja – wyzwanie i zadanie dla dyrygenta.
 5. Uczestnictwo w sesji Sekcji Muzyki Kościelnej połączonej z konferecją CEDAM w Konstancinie Jeziornej k/Warszawy - 23-24 września 1999 r. Wygłoszenie referatu : Schola i chór w liturgii. Wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce.  
 6. Współorganizowanie II Krajowego Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Krakowie w dniach 23 – 25 czerwca 2000 r. Dyrygowanie połączonymi chórami podczas Mszy sw. wbazylice Mariackiej na zakończenie Kongresu.
 7. Przewodniczenie Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Krakowie 24 czerwca 2000 r. – Instytut Jana Pawła II
 8. Zorganizowanie i przewodniczenie Konferencji Dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w Warszawie w dniach 31sierpnia do 1 września 2001. Wygłoszenie odczytu: Regionalne spotkania polskich chórów PUERI CANTORES – materiał do dyskusji.
 9. Zorganizowanie i przewodniczenie Konferencji Dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES w dniach 8 - 9 marca 2002 r. Wygłoszenie referatu: Ruch PUERI CANTORES w Europie jako spadkobierca i kontynuator kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła.
 10. Zorganizowanie i przewodniczenie sesji naukowej na Wydziale Historii Kościoła PAT wspecjaności Muzyka Kościelna na temat Rytm i interpretacja w chorale gregoriańskim z udziałem prof.Aberto Turco z Instituto Pontificio di Musica Sacra w Rzymie – Kraków10 kwietnia 2002 r.
 11. Zorganizowanie i przewodniczenie Konferencji Dyrygentów Polskiej Federacji PUERI
 12. CANTORES w Warszawie w dniach 15 – 16 listopada 2002 r. Wygłoszenie referatu: Koncert w przestrzeni sakralnej – historia, aktualne wskazania Kościoła, praktyka, propozycje na przyszłość.
 13. Udział w III Krajowym Kongresie PUERI CANTORES  w Poznaniu w dniach 26 – 29 czerwca 2003 r. Przewodniczenie Walnemu Zebraniu Dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES.
 14. Przewodniczenie Konferencji Polskiej Federacji „Pueri Cantores”, Warszawa 12-13 marca 2004
 15. Przewodniczenie zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczemu Polskiej Federacji „Pueri Cantores”, Kraków 16 września 2004, 
 16. Przewodniczenie sympozjum z okazji 50-lecia encykliki Piusa XII Musicae sacrae  disciplina w Katedrze Muzyki Kościelnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 21 listopada 2005 r.
 17. Przewodniczenie sesji naukowej nt. Edukacja muzyczna wyzwaniem współczesności  w   Katedrze Muzyki Kościelnej  Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 27 listopada 2006 r.

Wypromowane prace  (doktorskie, magisterskie, licencjackie): 

Doktorat:  

Włodzimierz Siedlik – promocja przewodu pierwszego stopnia (doktorat sztuki muzycznej) z dyrygentury chóralnej, przeprowadzonego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie w 2002 r.

Koncert miał miejsce w kościele św. Marka – Kościele Akademickim PAT w Krakowie w dniu 18 maja 2002 roku o godz. 19.30.

Doktorat  – w trakcie prowadzenia 

 Grzegorz Miśkiewicz, Starożytna grecka teoria muzyki i jej wpływ na poglądy teoretyków i muzyczną twórczość kompozytorów okresu średniowiecza i renesansu. Praca przygotowywana na seminarium doktoranckim na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Licencjat kościelny

Marcin Krępa Miejsce muzyki w obrzędach liturgicznych Kościoła po Soborze Watykańskim II,Tarnów 2003

Prace magisterskie

 1. Józef Potoniec Śpiewy międzylekcyjne w odnowionej liturgii Mszy św. po Soborze Watykańskim II.Tarnów  2000
 2. Sławomir Głodzik  Ewolucja myśli Kościoła o muzyce w liturgii w XX wieku. Tarnów 2001
 3. Jan Majocha Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie w latach 1964 - 2000.  Tarnów 2001
 4. Krzysztof Tworzydło Śpiew ludu w odnowionej liturgii Mszy św. po Soborze Watykańskim II. Tarnów 2001
 5. Rafał Nowak Ruch chóralny w diecezji tarnowskiej w okresie odnowy liturgii po Soborze Watykańskim II.  Tarnów 2002\
 6. Krzysztof Szebla Chorał gregoriański w odnowionej liturgii Mszy św. po Soborze Watykańskim II. Tarnów 2003
 7. Piotr Furmański Liturgiczne i pozaliturgiczne funkcje kościelnych zespołów śpiewaczych w liturgii w świetle dokumentów Kościoła w XX wieku. Tarnów 2004
 8. S. Ligia Bender, Wpływ działalności błogosławionego biskupa Józefa Pelczara na stan muzyki kościelnej w diecezji przemyskiej w latach 1901 – 1924, Kraków 2004
 9. Krzysztof Groński, Miejski Nauczycielski Chór „Gorce” w Nowym Targu. Monografia. Kraków 2004
 10. Józef Rąpała, Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji Tarnowskiej podczas pielgrzymek do Polski w 1987 i 1999 roku. Kraków 2004
 11. Piotr Zagórski, Odzwierciedlenie ideowych założeń romantyzmu w religijnej twórczości Franciszka Liszta. Kraków 2004
 12. Grzegorz Miśkiewicz, Idiom „sakralności” w muzyce europejskiej i jego charakterystyka w pisarstwie Bohdana Pocieja. Kraków 2004
 13. Tadeusz Szydłowski Muzyka instrumentalna w liturgii Kościoła. Studium historyczno- liturgiczne,  Tarnów, 2005
 14. Mirosław Rabijasz Zastosowanie polskich pieśni religijnych jako procesyjnych śpiewów na wejście w liturgii Mszy św. niedziel, świąt i uroczystości okresu Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, Tarnów, 2005 
 15. Barbara Gawełda Polska pieśń religijna i jej zastosowanie jako śpiewu na wejście w liturgii mszalnej niedziel i uroczystości okresu zwykłego, Kraków 2005
 16. Łukasz Dziechciowski Mieszany Chór Mariański przy parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie. Monografia.  Kraków 2005
 17. Agnieszka Jarczewska, Teologiczne podstawy śpiewu chóralnego w liturgii Mszy św. rytu rzymskiego, Kraków 2006 
 18. Agnieszka Stareczek Działalność chóru i scholi liturgicznej przy kościele parafialnym św. Anny w Babicach koło Raciborza, Kraków 2007
 19. Halina Matusz Charakterystyka religijnej twórczości Ludwiga van Beethovena, Kraków 2007
 20. Gabriela Krzanowska, Chór cerkiewny parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach w latach 1989 – 2000 na tle uwarunkowań geograficznych, społecznych i politycznych powiatu siemiatyckiego, Kraków 2007  
 21. Alicja Pacułt, Matematyczno-filozoficzna koncepcja muzyki i jej teologiczne asocjacje w pismach św. Augustyna, Kraków 2008
 22. Grzegorz Chabiński Twórczość religijna Igora Strawińskiego wyrazem jego wobec „sacrum”,Kraków 2009
 23. Daniel Mruczek Rozprawa Karola Szymanowskiego „Wychowawcza rola kultury muzycznej” w kontekście jego działalności publicystycznej i dydaktycznej, Kraków 2009

 Prace magisterskie w trakcie prowadzenia

 1. S. Majewska Agnieszka List Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów i jego recepcja w Polsce w świetle wypowiedzi polskich artystów,
 2. Szczerba Wojciech  Kształcenie  formacja organistów w diecezji tarnowskiej w latach 1887- 2010
 3. Rzepka Dawid Marksistowska estetyka muzyczna i jej wpływ na twórczość wybranych kompozytorów polskich w latach 1945 – 1956
 4. Batko Paweł Charakterystyka tendencji XVII wiecznego polskiego budownictwa organowego na przykładzie pozytywów z Dębna k/Brzeska, Orawki i Woli Radziszowskiej
 5. Marcin Bukowiec Chorał gregoriański w polskim piśmiennictwie posoborowym
 6. Piotr Obrzut Organy i muzyka organowa w posoborowej liturgii Kościoła.

Prace licencjackie (licencjat zawodowy)

 1.  Ligia Bender Muzyka w życiu i działalności biskupa Józefa Sebastiana Pelczara,  Kraków 2002
 2. Krzysztof Groński Tradycje muzyczne Podhala i ich wpływ na rozwój ruchu chóralnego w regionie, Kraków 2002
 3. Grzegorz Miśkiewicz Muzyczne „sacrum” i jego aktualizacja w liturgii, Kraków 2002
 4. Józef Rąpała Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie 10 czerwca 1987 i beatyfikacja Karoliny Kózkówny,  Kraków 2002
 5. Sławomir Barszcz Zespoły śpiewacze w liturgii w świetle aktualnych przepisów liturgicznych, Kraków 2002
 6. Łukasz Dziechciowski Działalność artystyczna i liturgiczna Chóru Mariańskiego parafii Najśw. Maryi Panny z Lourdes w Krakowie, Kraków 2002
 7. Piotr Zagórski Charakterystyka późnego okresu twórczości Franciszka Liszta, Kraków 2002
 8. Barbara Gawełda Religijna pieśń ludowa śpiewem liturgicznym Kościoła ewolucyjny rozwój idei w kościelnym prawodawstwie liturgicznym w XX wieku, Kraków 2003
 9. Zenon Knopek  „Asysta Cieszyńska i jej udział w maryjnych obchodach w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kraków 2004
 10. Gabriela Krzanowska Parafia prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach na tlr uwarunkowań geograficznych, społecznych i politycznych powiatu siemiatyckiego, Kraków 2005
 11. Halina Matusz Historyczne i kulturowe tło życia i twórczości Ludwiga van Beethovena, Kraków 2005
 12. Witalis Kuźmicz Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu w liturgii Kościoła czasów Apostolskich, Kraków 2005
 13. Agnieszka Stareczek Działalność scholi dziecięcej w Babicach w kontekście duszpasterskich i liturgicznych postulatów Kościoła, Kraków 2005
 14. Gabriela Krzanowska, Parafia prawosławna Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach na tle uwarunkowań geograficznych, społecznych i politycznych powiatu siemiatyckiego, Kraków 2005
 15. Alicja Pacułt, Historyczny i kulturowy kontekst poglądów św. Augustyna na     muzykę. Kraków 2006 
 16. Jurek Dawid Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna. Geneza,

struktura organizacyjna, formy działalności, Kraków 2010.

Prace licencjackie w trakcie prowadzenia 

 1. Ks. Krzysztof Kurnik Muzyka a liturgia w nauczaniu papieża Benedykta XVI
 2. Janusz Kaczor Organy i muzyka organowa w parafii Miłosierdzia Bożego na WzgórzachKrzesławickich w Krakowie  Nowej Hucie,
 3. Paweł  Stanosz Organy i muzyka organowa w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

 

Recenzje prac naukowych    

Doktoraty w dziedzinie sztuki muzycznej (dyrygentura chóralna)

 1. Maciej TWOREK - recenzja przewodu kwalifikacyjnego I stopnia (doktorat)na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie w 2001 roku.
 2. Wiesław DELIMAT - recenzja przewodu kwalifikacyjnego I stopnia (doktorat)na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie w 2001 roku.
 3. ks. Roman SZULIK  - recenzja przewodu kwalifikacyjnego I stopnia (doktorat) na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu w 2005 roku.
 4. Andrzej CITAK – recenzja dzieła artystycznego i rozprawy pisemnej w dziedzinie sztuk muzycznych, w ramach przewodu doktorskiego przeprowadzonego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Tytuł rozprawy: Henryk Jan Botor i jego muzyka chóralna. Idee – konteksty – zagadnienia wykonawcze na przykładzie utworów:”Missa de MisericordiaDomini” oraz hymnu „Misericordia Domini”. Kraków 2009 
 5. Recenzja wydawnicza publikacji Grzegorza Oliwy pt. Muzykalia łańcuckie. Problem stylu i praktyki wykonawczej w okresie przedklasycznym na przykładzie wybranych utworów z biblioteki Muzeum Zamku w Łańcucie, w związku z przewodem habilitacyjnym w zakresie sztuki muzycznej przeprowadzonym na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Rzeszów 2007

 Doktoraty w dziedzinie nauki

 1. ks. Grzegorz PIEKARZ – rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stefana Koperka  na seminarium naukowym z historii liturgii  na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie: Wkład Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie w rozwój muzyki kościelnej w Polsce (w kontekście zadań organisty oraz roli organów i muzyki organowej w liturgii), Kraków 2005.
 2. ks. Wojciech KAŁAMARZ –  rozprawa napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Jana Szczepaniaka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pt. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski, Kraków 2008
 3. Marta KWAŚNICKA  - rozprawa napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Piotra Nawrota SVD na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie pt. Wtórna kolonizacja – rola gatunku literacko-muzycznego „villancico” w ewangelizacji Indian Moxo, Kraków 2010

 Recenzja w przewodzie profesorskim

 1.  Recenzja dorobku naukowego ks. dr Piotra NAWROTA SVD w przewodzie o uzyskanie tytułu profesora prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011 r.

 Recenzje prac magisterskich

 1. Maria Bystrowska  Potrzeby psychiczne człowieka i ich przejawy w pieśniach religijnych wybranych okresów roku liturgicznego, Tarnów 2001
 2. Krzysztof Olszak  Muzyka i śpiew w źródłach archiwalnych klasztoru pp. Klarysek  w Starym Sączu,  Tarnów 2001
 3. Grzegorz Lubecki  Odnowa sakramentaliów, ich sprawowanie i wymowa teologiczno – pastoralna, Tarnów 2002
 4. Piotr Dymiński Rok liturgiczny, zwyczaje i tradycje polskie w powieści Władysława Stanisława Reymonta „Chłopi”,  Tarnów 2003
 5. Leszek Wieczorek  Sytuacja katechezy szkolnej w Polsce od 1990 roku. Próba analizy, Tarnów 2003
 6. Sławomir Urbańczyk Opcja preferencyjna na rzecz ubogich w nauczaniu Jana Pawła II w Kamerunie,  Tarnów 2003
 7. Paweł Gruszka Nauka o sumieniu podczas piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1995 roku,  Tarnów 2003
 8. Piotr Fela Korelacja harcerskiego systemu wychowawczego z katechezą, Tarnów 2004
 9. Wojciech Karpiel  Liturgiczny wymiar formacji kapłańskiej w działalności ks. Franciszka Blachnickiego, Tarnów 2004
 10. Maciej Górak Miejsce katechezy niesłyszących w procesie ich rewalidacji, Tarnów 2004
 11. Grzegorz Franczyk Świat wartości a problem alkoholizmu. Studium badawcze na przykładzie młodzieży licealnej w Nowym Sączu, Starym Sączu i Łącku, Tarnów 2004
 12. Małgorzata Parwa-Kowalczyk  Rekonstrukcja partytury „Stabat Mater według rękopisu znajdującego się w archiwum klasztoru cysterskiego w Mogile, Kraków 2004
 13. Sebastian Kasiuba  Polska pieśń religijna i kultura obrzędowa okresu Bożego Narodzenia na tle historycznym, Kraków 2004
 14. Katarzyna Kozubek Udział wiernych w liturgii w świetle soborowej odnowy muzyki liturgicznej,Kraków 2004
 15. Roman Świder Posoborowa muzyka sakralna w świetle publikacji teologicznych, Kraków 2004
 16. Jacek Włodarczyk  Pieśni Wielkiego Postu i Wielkanocy – studium liturgiczno-muzyczne,Kraków 2004
 17. Angelika Kusak Muzyka polskiego baroku w życiu Kościoła, Kraków 2004
 18. Piotr Juzaszek Życie muzyczne Miechowa w XX wieku. Kraków 2004
 19. Sebastian Cygan Znaczenie działalności Jana Joachima Czecha w życiu kulturalno-oświatowym Sądecczyzny, Kraków 2004
 20. Rafał Główczyk Religijność polskich Sybiraków z lat 10939-1946 na podstawie ich wspomnień i własnej twórczości poetyckiej, Tarnów 2005
 21. Piotr Gwiżdż Ks. Bernardyn Dziedziak (1900-1986). Życie i działalność duszpasterska w parafii Ujanowice. Tarnów 2005
 22. Marek Kęska Inkulturacja jako zasada ewangelizacji. Tarnów 2005
 23. Zbigniew Kruczyński Kościół parafialny w Leszczynie jako przykład nowoczesnej architektury sakralnej. Tarnów 2005 
 24. Katarzyna Wójcik Dwudziestowieczne towarzyszenia organowe do polskiej ludowej pieśni kościelnej zawierające śpiewy przeznaczone na całość roku liturgicznego, Kraków 2005
 25. Antoni Stańczyk,  Muzyka wyrazem przeżyć duchowych na przykładzie antyfon IV tonu transponowanego ze szczególnym odniesieniem do czasu,  Kraków 2006
 26. Wojciech Łowczowski, Cześć Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Narodzenia w sanktuarium w Okulicach,  Tarnów 2006
 27. Andrzej Kmiecik, Formy pobożności ludowej i ich wpływ na duchowość wiernych, Tarnów 2006
 28. Radosław Olejarz Kapłan w pedagogii duszpasterstwa powołań do służby Bożej w świetle dokumentu końcowego Kongresu poświeconego powołaniom do kapłaństwa i życia konsekrowanego w Europie (Rzym 5-10 maja 1997) „Nowe powołania dla nowej Europy” (In verbotuo…), Tarnów 2009
 29. Dominik Furgał, Cielesny aspekt zmartwychwstania umarłych w świetle polskojęzycznych publikacji teologicznych (1992-2002), Tarnów2007
 30. Michał Rachwalski, Istota kultu liturgicznego Matki Bożej oraz formy jej czci w pobożności ludowej, Tarnów 2007
 31. Mariusz Gałat Świętowanie niedzieli. Aspekt pedagogiczny, Tanów 2009
 32. Tomasz Trawiński Działalność zespołu „Fioretti” jako kontynuacja muzycznej tradycji franciszkańskiej (1968-2008) – ujęcie historyczne. Kraków 2009
 33. Paweł Konieczny Troska o śpiew  muzykę w Archidiecezji Przemyskiej w świetle obowiązujących norm prawnych, Przemyśl 2010
 34. Sebastian Musiał Biskup Jan Paweł Woronicz kaznodzieja narodu polskiego, Tarnów 2010
 35. Łukasz Szczepanik Zasady wzajemnych relacji Państwa i Kościoła w doktrynie Soboru Watykańskiego II oraz ich zastosowanie w Konkordacie Polskim z 1993 roku, Tarnów 2010
 36. Piotr Niemczyk Świętość muzyki liturgiczne w świetle dokumentów Kościoła od Piusa X do czasów współczesnych, Kraków 2010
 37. Łukasz Kulig  Ks. Kazimierz Pasionek – tarnowski muzyk, kompozytor i pedagog. Tarnów 2011
 38. Dominik Rutka Duchowość kapłańska w świetle listów Episkopatu Polski do Duchowieństwa w latach 1945- 2010, Tarnów2011

Wykłady monograficzne

 1. Kulturowy model chóru w muzyce europejskiej – teologiczne aspekty jego funkcjonowania w liturgii Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Wykład monograficzny dla studentów Wydziału Teologicznego w Tarnowie (alumni Seminarium Duchownego) – I semestr 2000/2001  (15 godzin)
 2. Nurt religijny w europejskiej kulturze muzycznej.  Wykład monograficzny na Wydziale Teologicznym w Tarnowie (studenci świeccy) -  II semestr roku akademickiego 2000/2001 (30 godzin)
 3. Muzyka jako niezbędny element uroczystej liturgii – teologiczne, historyczne i antropologiczne racje uzasadniające uroczysty charakter liturgicznej celebracji. Wykład monograficzny dla studentów Seminarium Duchownego Wydziału Teologicznego w Tarnowie – I semestr roku akademickiego 2001/2002 (15 godzin)
 4. Próba określenia wyznaczników ‘stylu kościelnego’ w muzyce. Wykład monograficzny dla studentów Wydziału Teologicznego w Tarnowie (alumni Seminarium Duchownego) – II semestr roku akademickiego 2002/2003 (15 godzin)
 5.  Źródła teologicznej refleksji o muzyce kościelnej  – wykład monograficzny dla studentów Wydziału Teologicznego w Tarnowie (alumni Seminarium Duchownego) – I semestr roku akademickiego 2003/2004  (15 godzin) 
 6.  Teologiczne kryteria sakralności muzyki – konwersatorium dla studentów Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – Sekcja w Tarnowie (alumni Seminarium Duchownego) I semestr roku akademickiego 2005/2006

 Prace redakcyjne

Praca nad redakcją „Encyklopedii Tarnowa” w charakterze zastępcy redaktora naczelnego. Opracowanie 49 haseł i biogramów. Encyklopedia ukazała się drukiem z okazji 680. rocznicy lokacji Tarnowa w 2010 roku.

 Kierunki  badań 

 1. Metodyczne, warsztatowe, estetyczne, edukacyjne i wychowawcze aspekty pracy z chórem chłopięcym.
 2. Przejawy religijnej kultury muzycznej  w  Polsce  (festiwale muzyki religijnej,  działalność chórów kościelnych, stan muzyki w znaczniejszych kościołach, sylwetki postaci zasłużonych dla kultury muzycznej).
 3. Muzyczna kultura masowa i jej wpływ na muzykę liturgiczną Kościoła.
 4. Temat religijny w muzyce i jego rezonans w twórczości kompozytorów XIX i XX wieku.  
 5. Kultura muzyczna Kościoła grecko-bizantyjskiego, cerkwii  prawosławnej, wspólnot protestanckich i Kościoła Anglikańskiego.
 6. Historia myśli estetycznej o muzyce.  

DOROBEK  ARTYSTYCZNY 

I. Udział w pracach jury na konkursach chóralnych: 

 1. Festiwal w Loreto  (Italia) Rassegna Internazionale di Cappelle Musicali N.S. di Loreto 14 – 18 kwietnia 1993  – członek komisji oceniającej.
 2. Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Ołomuńcu  (Republika Czeska) Svatky pisni ’93, 2 – 5 lipca 1993  –  członek jury. 
 3. Regionalny Festiwal Chóralny dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II organizowany przezPZCHiO Oddział Kraków - Kraków 27 kwietnia 1997 r. – członek jury.
 4. Międzynarodowy Festiwal Svatky pisni w Ołomuńcu (Czechy) 13-14 czerwca1997 – członek jury
 5. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Tuchów 10 grudnia 1998 – członek jury 
 6. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i pastorałek w Będzinie.Tuchów 16 grudnia 1999  - przewodniczący jury
 7. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Będzin 6-8 stycznia 2000 – członek jury.
 8. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i pastorałek w Będzinie.Tuchów 14 grudnia 2000 - przewodniczący jury
 9. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie - Będzin 9 - 12 stycznia 2001 – członek jury.
 10. I Ogólnopolski Konkurs Chórów CAECILIANUM 2001 w Warszawie 28 – 29 kwietnia 2001 r. – członek jury
 11. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. - Tuchów 13 grudnia 2001 r. – przewodniczący jury.
 12. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie - Będzin  10 – 12 stycznia 2002 – członek jury.
 13. II Ogólnopolski Konkurs Chórów CAECILIANUM 2002 w Warszawie  27 – 28 kwietnia 2002 r. – członek jury
 14. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie - Tuchów 19 grudnia 2002 r. – przewodniczący jury.
 15. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Będzin 9 – 12 stycznia 2003 r. –przewodnicący jury.
 16. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie - Tuchów 18 grudnia 2003 r. – przewodniczący jury.
 17. Małopolski Festiwal Chóralny, Niepołomice 24 – 25 kwietnia 2004 – członek jury
 18. Ogólnopolski Konkurs Chóralny „Caecilianum”, Warszawa  2 – 3 października 2004 – przewodniczący jury.
 19. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie  - Tuchów 16 grudnia 2004 r. – przewodniczący jury.
 20. Małopolski Festiwal Chórów – Niepołomice,  19 czerwca 2005 r. – członek jury.
 21. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie  - Tuchów 15 grudnia 2005 r. – przewodniczący jury.
 22. Festiwal Chórów Szkolnych Województwa Podkarpackiego, Łańcut, 27 maja 2006 r. Członek jury.
 23. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie  - Tuchów 14 grudnia 2006 r. – przewodniczący jury.
 24. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie  - Tuchów 13 grudnia 2007 r. – przewodniczący jury.
 25. I Ogólnopolski Festiwal Chóralny „Sacra Ecclesiae Cantio”, Tarnów 27września 2008 r. Przewodniczący jury.
 26. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie  - Tuchów 17 grudnia 2009 r. – przewodniczący jury.
 27. Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie  - Tuchów 16 grudnia 2010 r. – przewodniczący jury.
 28. Festiwal Chórów Szkół Muzycznych, Łańcut 2009
 29. II Ogólnopolski Festiwal Chóralny „Sacra Ecclesiae Cantio”, Tarnów 27września 2008 r. Przewodniczący jury.

  II.   Dorobek artystyczny jako dyrygenta Chłopięcego Chóru Katedralnego„PUERI CANTORES TARNOVIENSES”

  W 1981  roku założyłem przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie Chłopięcy Chór Katedralny  „PUERI CATORES TARNOVIENSES” i byłem jego dyrygentem do 11 czerwca 2008 roku.

  1. Repertuar chóru

 W ciągu 27 lat działaności przygotowałemi wykonałem z chórem następujące  kategorie utworów chóralnych:

    Śpiewy chorałowe  27

  Motety a cappella  212

  Pieśni religijne w języku polskim  18

  Kolędy polskie 121

  Kolędy w językach obcych 22

  Utwory wokalno-instrumentalne  38

----------------

RAZEM:  438 

3.   Koncerty w kraju i za granicą:  

W Polsce  335 koncertów

  Za granicą  152 koncerty

RAZEM   487 koncertów

 

4.  Udział  w liturgii

Z racji liturgicznego charakteru chóru, do podstawowych obowiązków zespołu należy regularneuczetnictwo w liturgii Mszy św. zarówno w kościele katedralnym, jak i w innych kościołach poza Tarnowem (w kraju i za granicą) . Pod moją dyrekcją chór wystąpił podczas Mszy św. 750  razy.  

5.    Udział w festiwalach i konkursach w kraju i za granicą: 

 

Lp.

 

 

Miejsce

 

Data

 

Nazwa festiwalu

W POLSCE

1.

POZNAŃ

1 – 10.02. 1989

V Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych

2.

KRAKÓW

11. 06. 1989

XVIII Tynieckie Recitale Organowe

3.

STARY SĄCZ

2.07. 1989

XIII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

4.

TARNÓW

7. 10. 1989

Tydzień Talentów – Tarnów ‘89

5.

SANDOMIERZ

27. 09. 1991

Festiwal Muzyczny – Sandomierz ‘91

6.

CZĘSTOCHOWA

2 – 9. 05. 1992

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

7.

LEGNICA

21-23. 05. 1993

Ogólnopolski Turniej Chórów

„Legnica Cantat”

8.

KRAKÓW

22-30. 04 1994

Dni Muzyki Grzegorza GerwazegoGorczyckiego

9.

MYŚLENICE

6.01.1996

V Festiwal Pieśni Chóralnej „Kolędy i pastorałki”

10.

CZĘSTOCHOWA

30.04 – 3.05. 1996

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej GAUDE MATER

11

POLICE

22 – 24. 11. 1996

Festiwal Chóralny CECYLIADA

12

KIELCE

3.05. 1997

Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej

13

KRAKÓW

11. 06.1997

Festiwal Chórów Dziecięcych

14.

BĘDZIN

7.01. 1998

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i pastorałek

15

ZABRZE

9 – 10. 01. 1999

V Zabrzańskie Spotkania Kolędowe

16.

KALISZ

26 – 30. 01. 1999

XXI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM

17.

LEGNICA

20 – 23. 05. 1999

Ogólnopolski Turniej Chórów

LEGNICA CANTAT

18.

KRAKÓW

23 - 25. 06. 2000

II Krajowy Kongres Polskiej Federacji

PUERI CANTORES

19.

POZNAŃ

22 – 27. 02. 2001

VII Światowy Festiwal Chórów Chłopięcych

20.

POZNAŃ

26 – 29. 06. 2003

III Krajowy Kongres Polskiej Federacji

PUERI CANTORES

21.

CZĘSTOCHOWA

2-8. 05. 2004

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

22.

TORUŃ

 

29.06. – 2.07. 2006

IV Krajowy Kongres PUERI CANTORES

23.

WARSZAWA

6-7 .10.2006

VI Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych CAECILIANUM

24.

KALISZ

22 – 27. 01. 2007

XXIX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „ScholaCantorum” – Kalisz 2007

ZA GRANICĄ

1.

RZYM

28.12. 87 -1.01. 88

XXIII Międzynarodowy Kongres

„Pueri Cantores”

2.

LORETO

29.03. – 2.04.1989

XXIX Rassegna Internazionale di Capelle Musicali

3.

MAASTRICHT

Holandia

5 – 8. 07. 1990

XXIV Międzynarodowy Kongres

„Pueri Cantores”

4.

ARNHEM

Holandia

1 – 6.07. 1991

Międzynarodowy Festiwal Chóralny

„Arnhem ‘91”

5.

KALUNDBORG

Dania

3 – 5. 06. 1992

European Youth Choir Festival

6.

OSKARSHAMN

Szwecja

10 – 13. 06. 1993

International Choir Festival

„Oskarshamn ‘93”

7.

ANTWERPIA

Belgia

26 – 29. 08. 1993

Conventus CathedraliumChororum Puerorum „Antverpiae‘93”

8.

NANTES

Francja

3 – 13. 02. 1994

10 Festival International deChoeurs d’Enfants

9.

OŁOMUNIEC

Czechy

16 – 18. 06.1995

Międzynarodowy Festiwal Chóralny

SVATKY PISNI

10.

SALZBURG

Austria

10 – 14. 07. 1996

28 Międzynarodowy Kongres

PUERI CANTORES

11.

ANTWERPIA

Belgia

28.08 – 1.09.1996

Europejski Festiwal Katedralnych Chórów Chłopięcych CANTICHORUS

12.

CANTONIGROS

Katalonia

17 – 20. 07.1997

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

13.

KOLONIA

Niemcy

1 – 5. 05. 1998

Kongres PUERI CANTORES

14.

NOYON

Francja

7 – 11. 10. 1998

Międzynarodowy Festiwal Chórów Katedralnych

15.

LORETO

Włochy

7 – 11. 04. 1999

39 Międzynarodowy Festiwal Chóralny

„N.S. di Loreto”

16.

TRENCIN  Słowacja

26 - 27. 08. 2000

Festiwal Miast Partnerskich

„Europa w Trencinie”

17.

TRIESTE -Włochy

14 - 16. 10. 2000

XX Rassegna Corale Internazionale

„ALPE-ADRIA”

18

ATENY – Grecja

8 – 12. 11. 2000

VIII Athens InternationalChoirfestival

19.

FANO - Włochy

5 – 8. 09. 2001

Incontro Internazionale Polifonico

„Citta do Fano”

20.

PRAGA - Czechy

29. 11. 1. 12. 2002

Mezinarodni Festival Adventni aVanocni Hudby s Cenou PetraEbena

21.

VALETTA - Malta

10 – 14. 11. 2003

The XV Malta International Choir Festival

22.

PREVEZA - Grecja

7 – 10.07 2005

Międzynarodowy  Festiwal Muzyki Sakralnej

 Zagraniczne podróże koncertowe 

 1. 1985 NIEMCY  (7 – 21. 08. 1985). Limburg, Kolonia, Bonn, Trier, Mannheim, Herbolzheim
 2. 1987 WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY (26. 12. 1987 – 12. 01. 1988). Rzym, Terracina, Padwa, Wiedeń, Innsbruck, Norymberga, Drezno
 3. 1989 WŁOCHY, AUSTRIA (27.03. – 11. 04. 1989).  Loreto, Padwa, Pisa, Rho, Vicenza, Udine, Graz.
 4. 1990  HOLANDIA, NIEMCY, FRANCJA (28. 06. – 20. 07. 1990). Maastricht, Heel, Sittard,Paryż, Bourges, S.Laurent sur Sevre, Berlin, Limburg, Wezlar, Franfurt, Würzburg.
 5. 1991 HOLANDIA, NIEMCY  (27. 06. 9.07. 1991). Arnhem, Venray, Horst, Rheda-Wiedenbrück.
 6. 1991  WŁOCHY, AUSTRIA (29.08. – 10. 09. 1991). Udine, Padwa, Borca di Cadore,Gemona, Graz.
 7. 1992 DANIA, NIEMCY  (1 – 10. 04. 1992). Kaludborg, Kopenhaga, Hannover, Hildesheim.
 8. 1992 HOLANDIA (10 – 21. 12. 1992). Leuwarden, Zwolle, Raalte, Almelo, Doesburg, Venray.
 9. 1993 SZWECJA  ( 8 – 17. 06. 1993). Oskarshamn, Sztokholm, Göteborg.
 10. 1993 BELGIA, HOLANDIA  (24.08. 3. 09. 1993). Antwerpia, Merksem, Raalte, Zwolle.
 11. 1993 SŁOWACJA (10 – 12. 12. 1993). Trencin, Trencianskie Teplice.
 12. 1994 FRANCJA, BELGIA (31.01. – 18. 02. 1994). Nantes, Angers, St.Julien de Concelles,Lokeren, Ninove.
 13. 1994  ANGLIA, BELGIA, NIEMCY (24.06. – 11. 07. 1994)Londyn, Canterbury, Ely, Liverpool, Bristol, Oxford, Bath, Hemmel Hempstead, Hannover, Antwerpia.
 14. 1995  CZECHY (16 - 18 .6. 1995). Olomouc
 15. 1996  AUSTRIA   (10 - 14 .07. 1996). Linz, Gneis, Salzburg.
 16. 1996  BELGIA, HOLANDIA  (28.08. – 9.09. 1996).  Antwerpia, Merksem, Rotterdam, Hoek van Holland, Delft, Zwolle, Meersen, Roermond, (Essen, Burgaltendorf.
 17. 1997  SZWAJCARIA, FRANCJA, HISZPANIA (13 – 24.07. 1997). Fryburg, Lyon, Cantonigros, Barcelona.
 18. 1998 NIEMCY  (23. 04. – 4. 05.1998).  Limburg, Maria Laach, Bonn, Kolonia.
 19. 1998 FRANCJA, NIEMCY ( 7 – 15.10. 1998). Noyon, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm.
 20. 1999  WŁOCHY (7 – 17. 04. 1999). Loreto, Senigalia, Pescara, Rzym, Bolonia.
 21. 2000 SŁOWACJA (26 – 27. 08. 2000). Trencin
 22. 2000 WŁOCHY (12 – 17. 10. 2000). Trieste, Muggia.
 23. 2000 GRECJA (6 – 16. 11. 2000). Ateny, Loutraki.
 24. 2001 WŁOCHY (4 – 11 września 2001). Fano, Pescara, Padwa.
 25. 2002 CZECHY  (28.11. – 1. 12. 1002). Praga
 26. 2003   MALTA (10 – 15. 11. 2003). Valetta, Xewkija.
 27. 2004   WĘGRY (8 – 11. 06. 2004). Budapeszt.
 28. 2005   GRECJA (7 – 10. 07. 2005). Preveza
 29. 2007   SŁOWENIA  (29.11 – 8.12. 2007)

 7.  Dorobek fonograficzny  

 1. VENI EMMANUEL

POLSKIE KOLĘDY *  POLIFONIA A CAPPELLA (Kaseta audio) Nagrano w Bazylice Katedralnej w Tarnowie 24 października i 21 listopada 1992 r.

2.  CHRISTE ADORAMUS TE – MOTETY PASYJNE

Płyta CD, Nagrano w kościele Serca P. Jezusa w Błoniu k/Tarnowa 11 listopada 1993 r.

3.  CANTATE DOMINO - MUZYKA CHÓRALNA W KATEDRZE TARNOWSKIEJ

Płyta CD, Nagrano 3 i 4 października 1996 r. w kościele Serca P. Jezusa w Błoniu k.Tarnowa

4. LULAJŻE JEZUNIU – KOLĘDY I PASTORAŁKI

Płyta CD, Nagrano 27 i 29 stycznia 1997 w kościele Serca P. Jezusa w Błoniu k. Tarnowa

5.  O GLORIOSA DOMINA

Płyta CD

CHORAŁ GREGORIAŃSKI * MOTETY * POLSKIE PIEŚNI MARYJNE

Nagrano 27 i 28 czerwca 2001 r. w kościele Serca P. Jezusa w Błoniu k. Tarnowa.

Jana Pawła II „List do Artystów” i jego recepcja w środowiskach twórców kultury w Polsce,Wykład wygłoszony podczas konferencji „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć” zorganizowanej przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie 7 października 2010 r.

 
Drukuj

Ks. Zbigniew Wolak, ur. 2 grudnia 1957 r. w Dębicy, wyświęcony na kapłana przez abpa Jerzego Ablewicza dnia 23 maja 1982 r. Magisterium i licencjat z filozofii uzyskał na podstawie pracy "Recepcja szczególnej teorii względności przez niektórych neotomistów". Doktorat z filozofii otrzymał w Krakowie na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej na podstawie rozprawy "Neotomizm a Szkoła Lwowsko-Warszawska. Analiza wzajemnych oddziaływań". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r. na podstawie rozprawy "Koncepcje analogii w Kole Krakowskim". Obecnie jest zatrudniony na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (prof. PWSZ). Był promotorem ponad trzydziestu prac magisterskich. Pełnił następujące funkcje: sekretarza Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej sekcja w Tarnowie (1993-1997), prezesa tarnowskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Teologicznego (1998-2005), opiekuna naukowego Koła Filozoficznego przy Wydziale Teologicznym PAT sekcja w Tarnowie (2005-2009), kierownika Katedry Filozofii na Wydziale Teologicznym PAT sekcja w Tarnowie, kierownika Katedry Filozofii Logiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (2007-2009). Przedmiotem jego zainteresowania są zagadnienia związane z logiką i jej zastosowaniami w filozofii i teologii, w szczególności metodologia nauk humanistycznych oraz przyrodniczych, a także zagadnienia parafrazy i analizy logicznej.

dorobek naukowy

książki

 1. Neotomizm a Szkoła Lwowsko-Warszawska, Kraków, OBI 1993, s. 171.
 2. Koncepcje analogii w Kole Krakowskim, Tarnów, Biblos 2005, s. 384. 

redakcja 

 1. Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków, Biblos-OBI 1995, s. 138.

artykuły

 1. Filozofia przyrody Maritaina a szczególna teoria względności, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 13 (1991), s. 33-42.
 2. Stosowanie logiki współczesnej w filozofii i teologii neotomistycznej, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 12 (1993), s. 71-94.
 3. Próba reformy tomizmu przez ks. Jana Salamuchę, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 13 (1994), s. 115-129.
 4. Tradycja ścisłości w myśli chrześcijańskiej, "Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne" 5 (1994), s. 3-9.
 5. Reakcje na J. Salamuchy analizę logiczną dowodu „z ruchu” św. Tomasza, w: Z. Wolak, red., Logika i metafilozofia, Biblos-OBI, Tarnów-Kraków 1995, s. 59-76.
 6. Zarys historii Koła Krakowskiego, w: Z. Wolak, red., Logika i metafilozofia, Biblos-OBI, Tarnów-Kraków 1995, s. 79-84.
 7. Światopogląd, filozofia i logika u ks. Jana Salamuchy, w: Z. Wolak, red., Logika i metafilozofia, Biblos-OBI, Tarnów-Kraków 1995, s. 47-58.
 8. Logika i teologia w służbie prawdy, "Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne" 7 (1995), s. 8-14.
 9. Z o. Bocheńskim między logiką i wiarą, "Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne" 8 (1995), s. 7-13.
 10. Kilka uwag o filozofii nauki J.M. Bocheńskiego, w: S. Wszołek, red., Przestrzenie księdza Cogito, Biblos, Tarnów 1996, s. 163-188.
 11. Logika w głoszeniu wiary (próby), "Tarnowskie Studia Teologiczne" 15 (1997), s. 23-53.
 12. Logika w służbie Ewangelii, „Currenda” 147/3 (1997), s. 452-461.
 13. Graficzna metoda sprawdzania wyrażeń klasycznego rachunku zdań, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 18/1 (1999), s. 71-82.
 14. Esej o zabobonach, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 25 (1999), s. 82-96.
 15. Uwagi o logicznych aspektach dowodów na istnienie Boga, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 19/2 (2000), s. 245-274.
 16. Uniwersalizm chrześcijaństwa a logika, filozofia i nauka, w: S. Budzik, red., Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii, Biblos, Tarnów 2000, s. 213-223.
 17. Niektóre drogi do filozofii ochrony przyrody, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 20/1 (2001), s. 49-61.
 18. Analogia i jej zastosowania we wczesnej filozofii greckiej, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 21/1-2 (2002), s. 129-146.
 19. Analogia w filozofii i nauce, "Zagadnienie Filozoficzne w Nauce" 30 (2002), s. 89-111.
 20. Próba uwspółcześnienia języka teologicznego przez Jana Franciszka Drewnowskiego, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 22/2 (2003), s. 51-65.
 21. Sens życia według Józefa M. Bocheńskiego OP, "Analecta Cracoviensia" 36 (2004), s. 67-88.
 22. Naukowa filozofia w Kole Krakowskim, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 36 (2005), s. 97-122.
 23. Teologia jako fizyka. Uwagi na marginesie prac członków Koła Krakowskiego, w: J. Barcik, G. Chrzanowski, red., Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, s. 199-216.
 24. Dokładność i poprawność logiczna w nauce i teologii, w: S. Wszołek, R. Janusz, red., Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, WAM-OBI, Kraków 2006, s. 284-300.
 25. Między psychologią a filozofią miłości, w: M. Drożdż, red., Człowiek między losem a wyborem, Biblos, Tarnów 2006, s. 145-158.
 26. Sens życia i sens wszechświata, w: S. Sojka, J. Stala, red., Przebóstwić to co ludzkie, Biblos, Tarnów 2007, s. 451-459.
 27. Universalism of Christianity, Logic, Philosophy and Science, "Dialogue and Universalism", Vol.XVII, No. 3-4 (2007), s. 121-130.
 28. Racjonalność i analogia. Uwagi na marginesie koncepcji analogii w Kole Krakowskim, "Studia z Filozofii Polskiej" 3 (2008), s. 85-101.
 29. Definicje i granice tolerancji, "Świat i Słowo" 1/12 (2009), s. 35-48.
 30. Ojciec Józef Maria Bocheński OP - paradoksalna integracja patrioty, myśliciela, zakonnika, "Tarnowskie Studia Historyczne" 1 (2009), s. 149-154.
 31. Wychowanie do wolności u Jana Pawła II, w: E. Juśko, B. Wolny, A. Gretkowski, P. Juśko, red., Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Studio Książki, Tarnów 2010, s. 227-241.
 32. Koło Krakowskie - wielcy ludzie, uczeni, patrioci, "Szkice Tarnowskie" 1/1 (2010), s. 257-264.
 33. Miłość ojczyzny według o. Bocheńskiego, "Szkice Tarnowskie" 1/2 (2010), s. 163-171.
 34. Krakowskie poszukiwanie rozumu w wierze, w: M. Rembierz, S. Cader, red., Rozum i wiara - intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego, Beskidzki Instytut Nauk i Człowieku, Kęty 2010, s. 52-60.

recenzje i sprawozdania

 1. Porządkowanie chaosu, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 13 (1991), s. 103-104.
 2. Kosmologiczne programy badawcze, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 14 (1992), s. 130-131.
 3. Interdyscyplinarność w teorii i w praktyce, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 14 (1992), s. 132-136.
 4. Filozoficzne problemy powstania życia, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 15 (1993), s. 122-123.
 5. Rewolucja kwantowa, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 15 (1993), s. 119-121.
 6. Od pewności do prawdopodobieństwa, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 16 (1994), s. 123-127.
 7. Rola dyskusji w rozwoju nauki, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 16 (1994), s. 127-129.
 8. Panorama filozofii współczesnej, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 17 (1995), s. 115-116.
 9. Krajobraz nauki, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 17 (1995), s. 116-117.
 10. Sztuka prowadzenia sporów, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 17 (1995), s. 117-118.
 11. Dwa wprowadzenia do filozofii nauki., „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 17 (1995), s. 118-120.
 12. Ukryte teorie, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 20 (1997), s. 148-150.
 13. "Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi...". Sprawozdanie z sympozjum "Początek świata - Biblia a nauka", "Tarnowskie Studia Teologiczne" 15 (1997), s. 289-293.
 14. Logika w praktycznym działaniu, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 22 (1998), s. 155-156.
 15. „Racjonalizm jest przygodą”, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 23 (1999), s. 153-155.
 16. (rec. R. Morris, Achilles in the Quantum Universe. The definite History of Infinity), „Tarnowskie Studia Teologiczne” 18/1 (1999), s. 143-145.
 17. (rec.  M. Heller, Czy fizyka jest nauką humanistyczną?), „Tarnowskie Studia Teologiczne” 18/1 (1999), s. 145-147.
 18. Niektóre drogi do filozofii ochrony przyrody, streszczenie, w: Stworzyciel i przyroda w tradycji i myśli europejskiej & dydaktyka chrześcijańskiej etyki ekologicznej, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 1999, s. 47-50.
 19. Astrofizyka na właściwym miejscu, (rec. M. Rees, Przed początkiem, Warszawa 1999), Znak 9/537 (2000 ), s. 148-152.
 20. Regiony błędu, (rec. E. Żarnecka-Biały, red., Między prawdą i normą a błędem, Kraków 1997), „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 25 (1999), s. 107-112.
 21. Wielkie eseje (rec. M. Gardner, red., Wielkie eseje w nauce, Warszawa 1998), „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 25 (1999), s. 112-115.
 22. Inteligencja komputerów (rec. K. Devlin, The end of Logic and the Search for a New Cosmology of the Mind, Weinheim 1997), „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 25 (1999), s. 115-120.
 23. Czym jest znaczenie? (rec. R. Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999), „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 26 (2000), s. 134-139.
 24. (rec. M. Hollis, Filozofia), „Religioni et Litteris“ 1/2001, s. 113-114.
 25. (rec. T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii), „Religioni et Litteris“ 1 (2001), s. 114-116.
 26. (rec. R.H. Popkin, A. Stroll, Filozofia), „Religioni et Litteris“ 1 (2001), s. 116-118.
 27. (rec. C. Collinson, Pięćdziesięciu wielkich filozofów), „Religioni et Litteris“ 1 (2001), s. 118-119.
 28. (rec. Wilhelm Weischedel, Do filozofii kuchennymi schodami), „Tarnowskie Studia Teologiczne” 22/2 (2003), s. 153-154.
 29. (rec. Chaim Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja), „Tarnowskie Studia Teologiczne” 22/2 (2003), s. 155-156.
 30. (rec. Robert B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka), „Tarnowskie Studia Teologiczne” 22/2 (2003),  s. 157-159.
 31. (rec. Stanisław Wszołek, Racjonalność wiary), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, 10/1/19 (2004),  s. 58-62.
 32. Nieostateczne badanie ostatecznych rozwiązań, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 44 (2009), s. 147-151.
 33. Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 44 (2009), s. 151-155.
 34. Klasyczny podręcznik mistrza logiki, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 44 (2009), s. 155-159.
 35. Logika jako sztuka uczciwego dochodzenia swoich racji, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 44 (2009), s. 159-162.

 tłumaczenia z języka angielskiego  

 1. I.G. Barbour, Jak układają się stosunki między nauką a teologią?, cz. 2, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 16 (1994), s. 3-22
 2. R. Sokołowski, Obecność eucharystyczna. Studium z teologii fenomenologicznej, Tarnów, Biblos 1995, rozdz. 4.
 

Strona 2 z 4

<< Start < poprz. 1 2 3 4 nast. > Zakończenie >>